Πότε θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ για το Voucher.

Σύμφωνα με την απόφαση (αριθμ.350 ΚΥΑ) η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 600 € (100 ώρες x 6 € ανά ώρα κατάρτισης) και καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως ακολούθως:

Α. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης,  καταβάλλεται προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400 €. .

Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr:

έως και 12/4/2020 και ώρα 23:59, θα πληρωθούν από 16 έως την 17/4/2020.

από 13/4/2020 έως 16/4/2020, θα πληρωθούν από 24 έως την 27/4/2020.

από 17/4/2020 έως 25/4/2020, θα πληρωθούν από 4 έως την 7/5/2020.

Β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200 €:

Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού αντικειμένου

από 4/5/2020 έως 10/5/2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από 15-19/5/2020.

από 1/6/2020 έως 5/6/2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως την 18/6/2020.

Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως δικαιούχος.

Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Οι ωφελούμενοι ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέρα του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.